Privacybeleid

Mevrouw Monstera (KVK 87370247), gevestigd Kerckquartier 4 te Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Joanike van den Bighelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Mevrouw Monstera. Zij is te bereiken via info@mevrouwmonstera.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mevrouw Monstera verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam zoals opgegeven in de reacties of in het contactformulier
 • E-mailadres zoals opgegeven in de reacties of in het contactformulier
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de reacties of het contactformulier
 • Analytische gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mevrouwmonstera.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Mevrouw Monstera verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel: Mevrouw Monstera analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mevrouw Monstera neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mevrouw Monstera bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres zoals door uzelf opgegeven in de reacties > voor zolang als de reactie online staat, u kunt deze zelf verwijderen of door ons laten verwijderen
 • Naam en e-mailadres zoals door uzelf opgegeven in het contactformulier > levenslang > tenzij anders overeengekomen bewaren wij de door u opgegeven naam en e-mailadres levenslang voor het geval er correspondentie nodig is
 • IP-adres > levenslang en anoniem voor veiligheidsdoeleinden en om spam tegen te gaan (de IP-adressen van alle bezoekers worden opgeslagen door beveiligings- en anti-spam-plugins binnen deze website)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de reacties of het contactformulier > levenslang, in reacties kunt u deze zelf verwijderen of door ons laten verwijderen
 • Locatiegegevens > levenslang > Google Analytics en verzamelt deze gegevens anoniem en slaat deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren
 • Analytische gegevens over jouw activiteiten op onze website > levenslang > Google Analytics en verzamelt deze gegevens anoniem en slaat deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren
 • Internetbrowser en apparaattype > levenslang > Google Analytics en verzamelt deze gegevens anoniem en slaat deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Mevrouw Monstera verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een goed verhaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mevrouw Monstera gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Mevrouw Monstera gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mevrouw Monstera en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mevrouwmonstera.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mevrouw Monstera wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mevrouw Monstera neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mevrouwmonstera.nl